Statut / 3 marca 2010 /

Statut Stowarzyszenia „Dobre Serca”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Dobre Serca” i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z pózn. zm.) i posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania jest obszar gminy Słupsk zaś siedziba mieści się w Słupsku.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. udzielanie wsparcia mieszkańcom gminy Słupsk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wypoczynku oraz spotkań dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo oraz dla osób starszych,

 2. wspieranie akcji dożywiania dzieci w szkołach,

 3. organizowanie imprez integracyjnych,

 4. organizowanie zajęć kulturalno – rekreacyjnych,

 5. prowadzenie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodziców,

 6. udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

 7. współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 3. regularne opłacanie składek.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

 2. skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

 2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

 4. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 5. nadawanie godności członka honorowego,

 6. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

 9. rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji władz Stowarzyszenia.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,

 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 4. sporządzanie sprawozdań z działalności,

 5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

 6. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

 7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

 8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

 3. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 3. nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

 • wpływy ze składek członkowskich,

 • dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

 • wpływ z działalności statutowej

Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 23

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz jeden z członków Zarządu. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa i jednego z członków Zarządu.

Rozdział VI

Statut, zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wyznaczonym w odstępie 7 dni bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 25

Statut Stowarzyszenia zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia oraz członków organów Stowarzyszenia,

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub członków organów,

 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub członkowie jego organów.